Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Vào 8 giờ 30 ngày 05/4/2019 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự có mặt 81 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 55.519.691 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; Báo cáo về tình hình SXKD của Ban tổng giám đốc; Báo cáo Tài chính 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối ;

- Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 VNĐ/kg)

- Cổ tức: Chia từ mức 5 % vốn điều lệ;                    

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019; thống nhất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS 2019; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018, và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Trong đó bầu bổ sung Ông Nguyễn Trần Giang làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng đã có đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thảo làm thành viên BKS thay cho Ông Âu Quý Vinh đã có đơn xin từ nhiệm;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Nguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam