Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán), bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán)
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán)
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2022,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 Năm 2022
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 Năm 2022
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 4 Năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2022,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 Năm 2022
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 Năm 2022
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 3 Năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2022 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2022 (đã soát xét), bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Bán niên 2022
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên 2022
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Bán niên 2022 và Giải trình bổ sung chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên 2022 của công ty mẹ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2022,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 Năm 2022
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 Năm 2022
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 2 Năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam