Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1. Thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên 2018

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

4. Phụ lục 1 - Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

5. Báo cáo của HĐQT DRI

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Ban Tổng giám đốc DRI

7. Báo cáo của Ban kiểm soát DRI

8. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty DRI

9. Quy chế Quản trị công ty DRI

10. Tờ trình 02/TTr-CT vv thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

11. Tờ trình 03/TTr-CT vv chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

12. Tờ trình 04/TTr-HĐQT vv đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2018-2019

13. Tờ trình 05/TTr-CT vv phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017

14. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

16. Thuyết minh về sửa đổi Điều lệ và Biên soạn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com