Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

3. Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

4. Phụ lục 1 - Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

5. Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT DRI

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc DRI

7. Báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát DRI

8. Tờ trình số 02/TTr-CT vv chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

9. Tờ trình số 03/TTr-CT vv thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

10. Tờ trình số 04/TTr-CT vv Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018

11. Tờ trình số 05/TTr-CT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

12. Thông báo số 09/TB-CT về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

14. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

15.  Hồ sơ nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com