Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

0
0
0
s2sdefault

Ngày 29/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự có mặt của 51 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 53.822.260 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 73,52% tổng số cổ phần của DRI.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo sau đây: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành công ty; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 như sau:

- Tổ chức khai thác 16.000 tấn cao su và 213 tấn điều tươi, 4.590 tấn chuối;

- Doanh thu 524,65 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 34,266 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 60%/tổng lượng hàng bán;

- Cổ tức: 3% vốn điều lệ;

- Tiếp tục mở rộng dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã CưKpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk thêm 66,61 ha trồng xen với cây cao su;

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

- Thông qua chủ trương tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2020-2021 khi đủ điều kiện;

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn bị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thống nhất thù lao của HĐQT&BKS năm 2020; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 4% bằng tiền, thời gian chi trả từ ngày 15/7-15/8/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Nguồn: DRI

Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

0
0
0
s2sdefault

 

Vào 8 giờ 30 ngày 05/4/2019 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự có mặt 81 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 55.519.691 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; Báo cáo về tình hình SXKD của Ban tổng giám đốc; Báo cáo Tài chính 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối ;

- Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 VNĐ/kg)

- Cổ tức: Chia từ mức 5 % vốn điều lệ;                    

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019; thống nhất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS 2019; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018, và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Trong đó bầu bổ sung Ông Nguyễn Trần Giang làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng đã có đơn xin từ nhiệm, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thảo làm thành viên BKS thay cho Ông Âu Quý Vinh đã có đơn xin từ nhiệm;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Nguồn: DRI

Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

0
0
0
s2sdefault

Ngày 10/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 với sự có mặt145 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 57.878.816 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79 % tổng số cổ phần của công ty DRI

Năm 2017, ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nói riêng tiếp tục trải qua nhiều khó khăn thách thức. Dù giá cao su có cải thiện vào những tháng đầu năm 2017 nhưng sau đó đã nhanh chóng giảm lại, cho thấy sự thiếu ổn định, các yếu tố thuận lợi và rủi ro đan xen nhau, khiến cho ngành cao su còn rất nhiều những khó khăn, thách thức ở phía trước.

Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh và có lợi nhuận, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn còn cao, chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành mặc dù đã cải thiện nhiều so với năm 2016 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ hơi cao. Trong năm 2017 Công ty đã xử lý hết lỗ lũy kế và các thiệt hại đầu tư từ những năm trước.

Với những khó khăn trên, HĐQT đã chỉ đạo khai thác được 18.480 tấn/15.500 tấn đạt 119,22% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 201 tấn điều tươi/143 tấn KH đạt 140,72%KH. Tổng doanh thu được 582,54 tỷ đồng/628,79 tỷ đồng đạt 92,64 % KH; Lợi nhuận sau thuế : 144,5 tỷ đồng/192,22 tỷ đạt 75,17%KH; Tỷ lệ xuất khẩu đạt 9,52%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 31,73% KH;

Đại hội đãThống nhất thông qua các báo cáo sau đây: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch thực hiện 2018; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán.

Và thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:Tổ chức khai thác 18.500 tấn cao su và 203 tấn điều khô; Doanh thu phấn đấu 625 tỷ đồng; Lợi nhuận: 113 tỷ đồng (với giá bán bình quân dự kiến 32,8 triệu đồng/tấn),Cổ tức: Chia từ mức 10% trở lên( # 64,7% LN sau thuế).Thống nhất sửa đổi Điều lệ theo quy định của Thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017;Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 ; Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 ;Thống nhất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE) ; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, Ban lãnh đạo DRi tập trung chỉ đạo công tác thâm canh vườn cây,quản lý tốt kỹ thuật cạo mủ, quản lý tốt chi phí, tạo nguồn lợi nhuận cho Công ty; hàng năm giảm bớt tỷ lệ nợ vay hoặc cân đối bằng nguồn lợi nhuận giữ lại tích lũy qua các năm; Đầu tư nâng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng trong tương lai, chú trọng sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, ổn định. Tìm kiếm nguồn lao động tại chỗ, chú trọng tuyển dụng, đào tạo thợ cạo, đảm bảo đủ nguồn lao động đứng vườn cây, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV cùng với chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý; chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý để khi có sự biến động cán bộ quản lý thì có thể chủ động thay thế. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; kiện toàn bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, gia tăng tỷ lệ hàng xuất khẩu và từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm.

Đại hội kết thúc lúc 12h05 cùng ngày, Các chỉ tiêu trên đã được các cổ đông tham dự và ủy quyền biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘINguồn: DRI

Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

0
0
0
s2sdefault

Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 330 cổ đông là tổ chức, cá nhân và đại diện theo ủy quyền;

Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

0
0
0
s2sdefault

Sáng ngày 7/6/2016, Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016  nhằm báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam